BİROY
 
 
BİROY Üyelik şartları
 

 

Birlik Üyeliği
Üye olma hakkı ve yükümlülükleri
Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13 üncü ve 14 üncü maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya birlikte üye kalmaya zorlanmaz.

Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır.

Bu Birliğe üye olanlar, tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar.

Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.

 

ÜYELİK TÜRLERİ
Birlikte, asil üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç (3) tür üyelik vardır.

 

1-ASİL üye
Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:
a) En az (1) bir Sinema filminde ya da (3) üç televizyon filminde ya da 13 (onüç) bölüm Dizi filmde profesyonel oyunculuk yaparak jenerikte isminin yer alması,
b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c) Birliğin koyacağı ölçütlere uygun olmak,

 

2-YARARLANAN ÜYE
Yararlanan üyeler aşağıda gösterilmiştir:
a) Oyunculuk Yapmayan ancak miras yoluyla, devren iktisap yoluyla veya doğrudan icranın veya Oyunculuk Haklarını kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,
b)Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına vekilleri veya vasileri,
c)Yasal oturma ve çalışma izni bulunan yabancı uyruklulardan Tüzükte öngörülen
Nitelikleri Oyuncular ,
d)Tüzel kişiler icracı sanatçının hakkını (a) bendindeki şekilde iktisap ederek gerekli
Yetkiye sahiplerse, yararlanan üye olarak üyelikleri kabul edilebilir.
Başkasına ait icranın herhangi bir şekilde dolaylı veya doğrudan mali haklarını
Kullanma yetkisine sahip olanlar, bu hakkın kendilerinde olduğunu ispatlayıcı belge
İbraz etmek zorundadırlar.

Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla Genel
Kurula katılabilirler. Aynı alanda başka meslek birliğine kayıtlı olanların üyelik başvurusu
reddedilebilir.

 

3-ADAY ÜYELER
Asıl ve Yararlanan üye olarak gerekli şartları taşımayanlar aday üye olabilir. Gerekli şartlar
tamamlandığında, yönetim kurulu kararı ile asıl üyelik veya yararlanan üyeliğe geçebilirler.
Aday üyeler yönetim organlarında görev alamazlar. Yönetim kurulu kararı ile asıl üyeliğe
geçebilirler. Oy kullanmamak koşulu ile genel kurula katılabilirler.

 

ÜYELİK İÇİN GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

 
  CENK TARHANWeb tasarımı: Cenk Tarhan   
 
ミュウミュウ バッグ